Polityka prywatności | Instalacje Zandecki

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH PIOTR ZANDECKI z siedzibą w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 118/012, 60-681 Poznań, posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 15447/99/S, nr REGON: 639641201; NIP: 9720292521

Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@instalacje-zandecki.pl lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Firma ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH PIOTR ZANDECKI gromadzi Państwa dane osobowe, uzyskane podczas procesu ofertowania, zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, a w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu osoby prywatnej,
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko, firma reprezentowanego podmiotu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników, również dane pracowników udostępnione na dokumentach, w treści wiadomości mailowych, lub poprzez kontakt telefoniczny,
 • dane zawarte we wszelkiej dokumentacji budowlanej,
 • dane konieczne do wypełnienia zgłoszeń, wniosków, zleceń i innych dokumentów niezbędnych do realizacji warunków umowy lub zlecenia.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celach:

 • przedstawiania ofert na usługi zgodnych z zapytaniem oferowym,
 • zawierania umów i podpisywania zleceń na wykonawstwo prac,
 • realizacji warunków umowy lub zlecenia zgodnie z zaakceptowaną ofertą,
 • obsługi serwisowej,
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
 • archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności,
 • podatkowych i rachunkowych,
 • marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas produktów i usług,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Administrator może przekazywać Państwa dane wyłącznie podmiotom pośredniczącym w wykonywanych przez nas zobowiązaniach umownych, lub zaangażowanym w proces realizacji podpisanej z Państwem umowy lub zlecenia:

 • pracownikom firmy ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH PIOTR ZANDECKI,
 • dostawcom towarów lub usług, w celu dostarczenia materiałów, sprzętów, dokumentów lub wykonania czynności niezbędnych do spełnienia warunków umowy lub zlecenia,
 • instytucjom państwowym lub publicznym, wyłącznie w celach podpisywania umów, wykonywania zgłoszeń, uzyskiwania decyzji oraz zgód, wynikających treści podpisanej umowy lub zlecenia,
 • księgowości,
 • kancelariom prawniczym,
 • kurierom i operatorom pocztowym,
 • ubezpieczycielom,
 • w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa: organom nadzorującym, policji, prokuraturze, sądom i innym organom władzy.

Firma  ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH PIOTR ZANDECKI zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Dane osobowe, przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, będą przechowywane przez firmę ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH PIOTR ZANDECKI i /lub przetwarzających dane, wyłącznie przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • obsługi klientów po realizacji przedmiotu umowy lub zlecenia (np. obsługi reklamacji),
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH PIOTR ZANDECKI,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z firmą ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH PIOTR ZANDECKI, lub wysyłając maila na adres: biuro@instalacje-zandecki.pl.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.